Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi avattu

Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi) on maksuton kaksikielinen palvelu, jonka pilotointi ja testaus käynnistyivät tammikuussa 2015. Palvelua testataan maaliskuun alkuun asti. Tuona aikana palvelua hyödynnetään pilottiorganisaatioissa nuorten mielipiteiden kuulemisessa ja ideoiden keräämisessä. Laajemmin vaikuttamispalvelu lanseerataan maaliskuusta lähtien.

 Matalan kynnyksen vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on väline niin paikalliseen kuin valtakunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. On tärkeää, että kaikille nuorille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon ja saada ideansa näkyviksi. Vaikuttamispalvelu on osa oikeusministeriön demokratiapalveluita: www.demokratia.fi.

Vaikuttamispalvelussa voi kirjoittaa, kommentoida ja kannattaa ideoita. Idean kirjoittaja päättää idean eteenpäin viemisestä, organisaatioiden yhteyshenkilöt ovat nuoren tukena.

 Nuorten mielipiteiden kuuleminen

Nuortenideat.fi mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen kyselyiden, gallupien ja keskustelujen avulla. Nuortenideat.fi tarjoaa kunnille, kouluille, järjestöille ja muille toimijoille helpon tavan kuulla ja osallistaa nuoria päätöksentekoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikuttamispalvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä.

Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita, joten heidän mielipiteensä ja ajatuksensa on tärkeä saada näkyviksi.

 Lisätietoja

Nuortenideat.fi:n kehittämistyön eri vaiheissa on ollut mukana laajasti nuoria ja nuorisoalan toimijoita.  Kehittämistyöstä ovat vastanneet oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti. Koordinaatti toimii vaikuttamispalvelun valtakunnallisena koordinoijana ja tukipalveluna.

Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

PL 66, 90015 Oulun kaupunki

Puhelin: 044 703 8303, sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Projektipäällikkö Anneli Salomaa (palvelun pilotointi)

Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö

PL 25, 00023 VN

Puhelin: 029 515 0164, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi                 

Valtioneuvoston kanslia kokosi näkemyksiä tiedeneuvonannon järjestämisestä avoimen lausuntopalvelun pilottina

Lokakuussa julkistettu kansleri emeritus Kari Raivion selvitys tutkittuun tietoon perustuvan päätöksenteon neuvonannon järjestämisestä Suomessa oli valtioneuvoston kanslian ensimmäinen avoimen lausuntopalvelun pilotti. Selvitysmies Raivion raportissa ”Näyttöön perustuva päätöksenteko – Suomalainen neuvonantojärjestelmä” tehdyt konkreettiset toimenpide-ehdotukset asetettiin sidosryhmien arvioitavaksi lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta.

VNKLausunnot kerättiin ajanjaksona 31.10.-21.11.2014. Yhteensä lausuntoja saatiin 35 kpl. Näistä 17 lausuntoa saatiin sähköisen lausuntopalvelun kautta.

Sähköisen lausuntopalvelun käyttäjäpalautteissa nousivat esiin yhteisen sähköisen työkalun tarve ja yhteismitallisuuden parantuminen. Lausunnon pyytäjän kannalta myönteistä palvelussa on se, että näin saadaan vertailukelpoisempia vastauksia lausunnon kohteena olevasta asiasta. Kehittämistä vaatii edelleen palveluun rekisteröityminen. Toistaiseksi lausuntopalveluun liittyy päällekkäisiä prosesseja esimerkiksi lausuntoasian kirjaamisessa ja arkistoinnissa. Myös vastausten avoimuus jakoi myös käyttäjien mielipiteitä. Kaiken kaikkiaan pilotoinnin koettiin kuitenkin onnistuneen hyvin.

Tiedeneuvonannon järjestäminen jakoi mielipiteitä

Raportin ehdotuksista saatiin hyödyllisiä näkemyksiä. Tiedeneuvonantajan viran perustaminen jakoi vastaajat kahteen yhtä suureen joukkoon puolesta ja vastaan. Enemmistö vastaajista ei kannattanut toiminnon sijoittamista valtioneuvoston kansliaan. Selvityksen ehdotus uuden tiedeneuvonantajan puheenjohtajuudesta valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivassa työryhmässä (TEA) jakoi myös lausunnonantajat. Suurin yksimielisyys vallitsi ehdotuksesta tutkitun tiedon käytöstä lainsäädännön valmistelussa, erityisesti vaikutusten arvioinnissa.

Lausunnot ovat valtioneuvoston valmistelijoiden käytettävissä kun tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintakokonaisuutta kehitetään edelleen seuraavaa hallitusta varten. Ratkaisuehdotuksista tiedotetaan myöhemmin.

Teksti: Valtioneuvoston kanslia

 

Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot (lausuntopalvelu.fi:ssä)

Kooste annetuista lausunnoista (pdf-tiedosto)

Ensimmäinen kansalaisaloite läpi eduskunnassa

Eduskunnan täysistunnon äänestys tänään 12. joulukuuta sinetöi lopullisesti eduskunnan päätöksen sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevan kansalaisaloitteen hyväksymisestä. Toisessa käsittelyssä äänestyksessä suuren valiokunnan myönteinen päätös avioliittolain muutoksesta voitti hylkäysehdotuksen äänin 101-90.  Aloitteen mukainen avioliittolain muutos sukupuolineutraaliksi takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta.

Kyseessä on ensimmäinen eduskunnan hyväksymä laki, jonka valmistelu on lähtenyt liikkeelle kansalaisaloitteen pohjalta. Kansalaisaloitelaki tuli voimaan maaliskuussa 2012, ja eduskuntaan on toimitettu tähän mennessä kuusi 50 000 allekirjoittajan rajan saavuttanutta aloitetta.

Kansalaisaloitteen kannatusilmoituksen 166 851 allekirjoituksesta 156 234 oli annettu oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa ja loput paperilomakkeella. Kansalaisaloite.fi-palvelussa on pantu vireille kahden vuoden aikana yli 280 kansalaisaloitetta. Näistä toistaiseksi kahdeksan on saavuttanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta.

Kansalaisaloite.fi-palvelussa julkaistiin joulukuun alussa uusi ominaisuus, joka tarjoaa aikaisempaa tarkemmin tietoa kannatusilmoitusten kertymisestä kansalaisaloitteisiin. Nyt palvelussa voi seurata kannatusilmoitusten kertymistä esittävän kuvaajan avulla, minkä verran kannatusilmoituksia on kertynyt aloitteen vireillä oloaikana yhteensä ja kuinka paljon eri päivinä.

Lisätietoja:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi

Kansalaisaloite.fi-palvelu täyttää kaksi vuotta ja saa uusia ominaisuuksia

aloite

Kansalaisaloite.fi-palveluun julkaistaan palvelun versiopäivityksessä 1.12.2014 uusi ominaisuus, joka tarjoaa palvelun käyttäjille aikaisempaa tarkemmin tietoa kannatusilmoitusten kertymisestä kansalaisaloitteisiin. Uuden ominaisuuden myötä kansalaisaloitteiden vastuuhenkilöt, kannattajat ja muut palvelun käyttäjät voivat seurata kannatusilmoitusten kertymistä näyttävän kuvaajan avulla, minkä verran kannatusilmoituksia on kertynyt aloitteeseen eri päivinä ja yhteensä aloitteen vireilleoloaikana. Kuvaaja näyttää vain kansalaisaloite.fi-palvelussa kerättyjen kannatusilmoitusten määrää.

1.12.2014 Kansalaisaloite.fi-palvelu on ollut käytössä tasan kaksi vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana palvelussa on pantu vireille yhteensä 279 kansalaisaloitetta, joista toistaiseksi kahdeksan on saavuttanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, mikä on edellytys aloitteen etenemiselle eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50462
kansalaisaloite.fi-palvelun sähköposti:kansalaisaloite.om@om.fi

Uuden nuorten vaikuttamispalvelun nimi valittu: Nuortenideat.fi (Ungasideér.fi)

Oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti ovat yhteistyössä nuorten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa kehittäneet uutta nuorten vaikuttamispalvelua, joka julkaistaan vuoden 2015 alussa.

Nuortenideat.fi tulee osaksi oikeusministeriön demokratiapalveluita. Demokratiapalvelut tarjoavat kansalaisten sähköisten palveluiden kokonaisuuden osoitteessa www.demokratia.fi.

Uudelle vaikuttamispalvelulle järjestettiin kaikille avoin nimikilpailu verkossa 9.-19.10.2014. Nuorilla oli mahdollisuus ehdottaa nimiä myös kahdessa nuorten tilaisuudessa, jotka järjestettiin Oulussa.

Yhteensä nimikilpailuun osallistui 46 vastaajaa ja erilaisia nimiehdotuksia saatiin 65 kpl. Niistä valittiin jatkoon kuusi vaihtoehtoa. Lopullisen valinnan teki palvelun testaamisessa ja kommentoinnissa mukana olleista henkilöistä muodostunut ryhmä. Palvelun nimeksi valittiin Nuortenideat.fi, ruotsiksi Ungasideér.fi. Nimiehdotus Nuortenideat.fi tuli kolmelta eri henkilöltä Oulusta ja Espoosta. Valinnan perusteina oli mm. se, että nimestä tulee selkeästi esille vaikuttamispalvelun kohderyhmä ja se, mitä palvelussa voi tehdä.

Nuortenideat.fi-palvelu on maksuton vaikuttamispalvelu eri toimijoiden käyttöön. Palvelussa nuoret voivat ideoida omia muutosehdotuksiaan sekä kommentoida ja kannattaa muiden ideoita. Ideoista muodostuu aloitteita, jotka etenevät joko Kuntalaisaloite.fi-palveluun tai käsittelyyn muuta kautta. Nuoret voivat seurata asioiden käsittelyä ja saavat tiedon päätöksestä.

Eri organisaatiot, kuten kunnat, oppilaitokset, järjestöt, ministeriöt tai erilaiset nuorten toimijaryhmät voivat ottaa vaikuttamispalvelun käyttöönsä kuullakseen nuorten mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi oman toimintansa kehittämiseksi. Nuortenideat.fi toimii välineenä myös demokratiakasvatuksessa.

Lisätietoja:

Anneli Salomaa, projektipäällikkö
p.029 515 0164, etunimi.sukunimi@om.fi
Oikeusministeriö

Merja-Maaria Oinas, suunnittelija
p. 044 703 8303, etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koordinaatti – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Mistä ääni äänettömille? Väliinputoajat puheena Demokratiapäivässä

Kuva

- Meidän yhteiskunnassamme on tapana, että annetaan leipurin lapsille leipää, vertasi Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja Merja Heikkonen Kuntaliiton Demokratiapäivässä 14.10.2014.

- Meillä on valtavan paljon vaikuttamismahdollisuuksia, mutta ne kasautuvat harvoille. On paljon niitä jotka jäävät ulkopuolelle, Heikkonen muistutti.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Demokratiapäivän paneelikeskustelijat Eva Biaudet, Merja Heikkonen, Hannes Manninen ja Santeri Lohi.

Heikkonen viittasi yhtenä esimerkkinä siihen, että tärkeissä markkina- ja mielipidetutkimuksissa tietoja kysytään yleensä 15-79-vuotiailta suomalaisilta.
- Jos gallupeihin ei oteta yli 80-vuotiaita mukaan, se tarkoittaa 6 prosenttia koko väestöstä. Se viestittää, että heidän mielipiteistään ei olla kiinnostuneita eikä niillä ole väliä. Jos gallupin teettäjä haluaa ottaa yli 80-vuotiaat mukaan, siitä joutuu maksamaan lisähintaa!
Päivän juontaja, YLE:n toimittaja Jussi-Pekka Rantanen nosti esiin myös ilahduttavia tapauksia. Viimeisen vuoden aikana esimerkiksi Eloisa ikä –ohjelma on teettänyt Taloustutkimuksella parikin kyselyä, joissa haastateltiin myös yli 80-vuotiaita samassa suhteessa kuin heitä on koko väestössä. Suomalaisen Ikägallupin tulokset julkaistiin marraskuussa 2013 ja uunituoreen Eloisa mieli –gallupin muutama viikko sitten syyskuussa 2014.

Ihmiset esiin oman elämänsä asiantuntijoina

Kun puhutaan erityisryhmien äänestä, Heikkosen mielestä pitäisi myös lakata ihannoimasta asiantuntijamallia.
- Ne, jotka sanovat olevansa vammaisuuden asiantuntijoita, ovat yleensä erityispedagogiikkaa opiskelleita tai sosiaalityöntekijöitä. Mitäs jos kysyttäisiinkin ihmiseltä itseltään ja tunnustettaisiin että ihminen on paras asiantuntija omassa elämässään? Meillä ohitetaan tavattoman usein ihmiseltä itseltään kysyminen.
Esimerkkinä Heikkonen nosti esiin vanhusneuvostot ja nuorisovaltuustot, joita ollaan nyt siirtämässä uuteen kuntalakiin.
- Kuitenkin silloin kun uusi kuntalaki oli lausuntokierroksella, niin vanhusneuvostoja ei vielä oltu lakisääteistämässä. Vanhukset ja vammaiset ovat harvoin poliittisesti järjestäytyneitä, ja juuri tämä ryhmä oltiin jättämässä ilman lain suojaa. Toivottavasti viimeistään eduskunta viime vaiheessa korjaa tämän asian.

Heikkonen puhui Demokratiapäivän yhteydessä pidetyssä ryhmäkeskustelussa, jonka teema oli ”Sanoista tekoihin – mistä ääni äänettömille?”. Muina keskustelijoina Kuntatalolla olivat mukana myös vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Hannes Manninen Eläkeläisliittojen etujärjestöstä sekä Santeri Lohi Suomen nuorisovaltuustojen liitosta.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Viestiseinä täyttyi onnitteluista demokratiapalkinnon saaneille.

Kuntaliiton järjestämässä tilaisuudessa jaettiin myös oikeusministeriön vuoden 2014 demokratiapalkinto. Palkinnon saivat neljä lähidemokratiaa edistävää toimijaa: Aspa-säätiön VERTAISarviointi, Asukkaiden Lappeenranta -toiminta, Leppävirran kyläneuvosto sekä kyyjärveläinen Nopola News.

Sähköiset demokratiapalvelut esillä Avoin Suomi -messuilla


Oikeusministeriö toi messuilla esille sähköisiä verkkopalveluja, joita on parin viime vuoden aikana julkaistu kansalaisosallistumisen ja -vaikuttamisen kanaviksi SADe-ohjelman rahoituksella.

Johtaja Kirsi Pimiä oikeusministeriöstä esitteli messuilla demokratiapalveluja, jotka löytyvät helposti www.demokratia.fi-osoitteen kautta. Palveluja ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, otakantaa.fi ja pilottikäytössä oleva lausuntopalvelu.fi. Avoimesta tiedosta kiinnostuneille messuvieraille oikeusministeriöllä oli ilo kertoa, että lähes kaikista palveluista löytyy jatkojalostukseen sopivaa avointa dataa.

Uusin tulokas demokratiapalveluihin on nuorille suunnattu verkkosivusto, jota esittelivät Merja-Maaria Oinas Koordinaatista ja Miro Marjamäki. Sivustolla voi tehdä aloitteita kunnille, ja se korvaa keväällä 2015 Aloitekanava.fi:n. Uuden sivustolla taustalla vaikuttavat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti.

Esittelyjen lisäksi oikeusministeriö valtiovarainministeriön ja Valtorin kanssa yhteisellä ständillä.

Oikeusministeriö osallistui Avoin Suomi 2014 -messuille 15.–16. syyskuuta. Tapahtuma käsitteli avoimen tiedon mahdollisuuksia sekä sitä, miksi avoin tieto ja sen hyödyntäminen
on tärkeää. Pääjärjestäjänä toimi valtioneuvoston kanslia useiden yhteistyötahojen kanssa. Helsingin Wanhassa Satamassa pidetyille messuille osallistui eri toimijoita niin kansalaisjärjestöistä ja yritysmaailmasta kuin hallinnon, tutkimuksen ja päätöksenteonkin alalta.

Kirsi Pimiä ja Mattias Erkkilä
Lisätietoja:

Koordinaatin esitys Slidesharessa
http://www.slideshare.net/Koordinaatti/nuorten-osallistuminen-ja-vaikuttaminen

Lisätietoa Avoin Suomi -messuista: http://avoinsuomi2014.fi/
Messujen esitykset: http://avoinsuomi2014.fi/esiintyjat

Verkkotyökaluja palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon

Uunituore ​Suomen Kuntaliiton verkkotyökalupakki esittelee 30 erilaista osallistavaa menetelmää ja työkalua julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Opas on tulosta Kuntalaiset keskiöön -hankkeesta, jossa myös oikeusministeriö on mukana.

Osa menetelmistä on tuttuja, osa puolestaan uudempia palvelumuotoilun myötä käyttöön otettuja. Oppaassa kerrotaan työkalujen ja menetelmien sopivuudesta palvelukehittämisen ja päätöksenteon eri vaiheisiin. Siitä löytää myös käyttöönottosuosituksia ja verkkolähteitä, joista saa lisätietoja.

Vaikka opas on tarkoitettu ensisijaisesti kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville, sopii työkalupakki laajempaankin käyttöön.

Ruotsinkielisenä opas ilmestyy Demokratiapäivänä 14. lokakuuta 2014.

LINKKI: Oppaan voi ladata ja tulostaa täältä.

Nuorten aloitekanavaa uudistetaan – kysely nuorille auki 15.9. asti

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org

Kuva: Magnus Fröderberg/norden.org

Nuorille kehitetään uutta verkko-osallistumispalvelua nykyisen aloitekanava.fin tilalle. Uuden vaikuttamiskanavan kehitykseen kerätään nuorten mielipiteitä verkkokyselyllä, joka on auki 15. syyskuuta asti.

Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä muun muassa siitä, millaisia ominaisuuksia uudessa palvelussa pitäisi olla ja miten käyttäjiä saisi innostettua mukaan palveluun. Uudesta sivusta puhutaan toistaiseksi työnimellä Nuorten kanava, mutta nimi saattaa muuttua. Myös nimeen voi ottaa kantaa kyselyssä.

Nuorten verkko-osallistumispalvelua kehitetään oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin yhteistyöhankkeessa. Kehittämistyöhön on lisäksi osallistunut lapsia ja nuoria sekä kuntia ja järjestöjä työpajoissa ja Otakantaa-sivustolla verkossa.

Pilottihankkeita haetaan
Uuden palvelun on määrä avautua vuodenvaihteessa. Nyt mukaan kaivataan kuntia, kouluja tai nuorisojärjestöjä, jotka koekäyttäisivät palvelua sekä jo syksyn aikana että talvella ensimmäisen version julkaisun jälkeen. Pilotoinnista kiinnostuneita tahoja pyydetään ottamaan yhteyttä oikeusministeriöön.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Anneli Salomaa, puh. 02951 50164, etunimi.sukunimi@om.fi
suunnittelija Laura Nurminen, puh. 02951 50462, etunimi.sukunimi@om.fi

Hankesivu otakantaa.fissä https://www.otakantaa.fi/uusinuortenkanava
Verkkokysely suomeksi https://www.webropolsurveys.com/S/EA89B545858983AF.par
Verkkokysely ruotsiksi https://www.webropolsurveys.com/S/2018012D5D9E49CD.par

Oikeusministeriö mukana Avoin Suomi 2014 -messuilla

Oikeusministeriö on mukana Avoin Suomi 2014 -messuilla 15.–16. syyskuuta. Tapahtuma käsittelee avoimen tiedon mahdollisuuksia sekä sitä, miksi avoin tieto ja sen hyödyntäminen on tärkeää. Pääjärjestäjänä toimii valtioneuvoston kanslia useiden yhteistyötahojen kanssa.

Messujen tavoitteena on saada näkyvyyttä avoimen tiedon hyödyntämiselle ja suomalaisille menestystarinoille sekä luoda uusia tapoja käyttää avointa tietoa. Ohjelmassa on kotimaisia ja kansainvälisiä puheenvuoroja, keskustelua, työpajoja ja videoita avoimen tiedon osaamisesta, haasteista ja mahdollisuuksista. Messuille on ilmoittautunut yli 600 osallistujaa.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen kertoo messuilla joukkoistamisesta asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita arvioitaessa (englanniksi). Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtaja Kirsi Pimiä puhuu demokratiapalveluista verkossa. Oikeusministeriön edustajia on tavattavissa myös oikeusministeriön, valtiovarainministeriön ja valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin yhteisellä messupisteellä.

Messuille osallistuu lisäksi eri toimijoita niin kansalaisjärjestöistä ja yritysmaailmasta kuin hallinnon, tutkimuksen ja päätöksenteonkin alalta. Avoin Suomi 2014 -messut pidetään Helsingissä Wanhassa Satamassa 15.–16. syyskuuta 2014.

Avoimella tiedolla tarkoitetaan julkista tietoa ja dataa, jota kuka tahansa voi käyttää
vapaasti eri tarkoituksiin luvallisesti, maksutta ja mahdollisuuksien mukaan
koneluettavassa muodossa.

Lisätietoja:
suunnittelija Laura Nurminen, puh. 02951 50462
etunimi.sukunimi@om.fi

Tällä hetkellä kaikki tilaisuuden osallistujapaikat on varattu. Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä 15.-16.9. osoitteessa avoinsuomi2014.fi sekä Twitterissä, hashtag: #avoin2014.

Linkit:

Tapahtuman verkkosivut:
avoinsuomi2014.fi